Unit Psikologi Kaunseling

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PENGURUSAN

Pengenalan

Unit Psikologi dan Kaunseling merupakan salah satu perkhidmatan sokongan bukan klinikal yang diwujudkan di bawah Bahagian Pengurusan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Unit ini bertanggungjawab membantu anggota jabatan bagi meningkatkan kesihatan emosi, kualiti dan produktiviti kendiri agar anggota dapat  menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran jabatan ini.


Objektif

Melaksanakan perkhidmatan psikologi kaunseling kepada anggota JKN Melaka bagi mencapai kesedaran kendiri yang optimum.


Fungsi

Perkhidmatan disampaikan dalam bentuk kaunseling bersemuka secara individu atau berkelompok melalui hubungan secara sukarela ataupun rujukan dari Ketua Jabatan/Ketua Program/ Ketua PTJ

Perkhidmatan yang disampaikan melalui program, kursus atau bengkel yang dirangka bagi meningkatkan kesedaran dan kemahiran diri bagi membolehkan individu menguruskan emosi, pemikiran dan tingkahlaku, seterusnya menggunakan potensi yang dimiliki demi mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi.

Perkhidmatan yang disediakan adalah untuk membantu dalam mengenalpasti potensi diri, personaliti, tahap kemahiran, keupayaan, minat, nilai, dan sikap seseorang yang diukur menggunakan alat-alat ujian psikologi  (psikometrik test) yang berbentuk ujian, inventori, indikator dan indeks.


Program / Aktiviti

SENARAI UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara