SENARAI HOSPITAL KERAJAAN

 

Bil.

Fasiliti

No. Telefon

No. Faks

URL Laman Web

1

Hospital Melaka, Jalan Mufti Haji Khalil, 75400 Melaka

06-2892344

06-2841590

http://hmelaka.moh.gov.my

2

Hospital Jasin, Jalan Utama, 77000 Jasin Melaka.

06-5294262 / 2862

06-5295262

http://hjasin.moh.gov.my

3

Hospital Alor Gajah, Jalan Paya Datuk, 78000 Alor Gajah Melaka

06-5562333 / 1400

06-5565354

http://hag.moh.gov.my


Tarikh Akhir Kemaskini :: 25-04-2019 :: 04:39 PM