Ketua Pegawai Informasi (CIO)

  KORPORAT
Dr. Ruzita binti Mustaffa
Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

  • Melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan KKM;
  • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan DKICT KKM kepada semua pengguna;
  • Menjalankan pengurusan risiko;
  • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;
  • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT KKM (CERT KKM);
  • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
  • Memantau pematuhan DKICT KKM;
  • Menyedia dan melaksanakan keseluruhan program-program keselamatan ICT KKM; dan
  • Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara