BKA: Unit Kualiti

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM
Pembangunan Polisi dan Perancangan Dalam Kesihatan Awam
 1. Membantu membangun program atau projek yang merangkumi penggubalan dasar, perancangan dan pelaksanaan.
 2. Membantu perancangan dan pengurusan sumber bagi membangun program/projek dalam kesihatan awam.
 3. Membantu membangun strategi dan pelan untuk menyokong dan memelihara kesihatan awam.
Melaksanakan pengurusan strategik dalam sistem kesihatan
 1. Mencadangkan pengenalan atau perluasan skop perkhidmatan/aktiviti.
 2. Terlibat dalam usaha meningkatkan taraf kemudahan perkhidmatan kesihatan (peralatan, kepakaran, infrastruktur dll).
 3. Memantau, menilai dan memberi input teknikal ke atas Program Kepastian Kualiti (QAP).
 4. Bertindak secara kompeten dalam pengurusan bencana dan situasi kecemasan, jika ada.
Pembangunan dan perancangan sumber manusia dalam kesihatan awam
 1. Menilai dan memantau keadaan semasa berkaitan sumber manusia berdasarkan kuantiti, kategori, kelayakan, kebolehan dan taburan kakitangan.
 2. Mengenalpasti dan mengunjurkan keperluan tenaga kerja berdasarkan kuantiti dan kualiti.
 3. Memastikan kakitangan memperolehi pengetahuan dan latihan yang mencukupi.
 4. Merancang dan melaksana latihan dalam perkhidmatan (in-service training) bagi tenaga kesihatan awam serta menggalakkan pendidikan profesional berterusan (continuing professional education).
 5. Memantau dan menilai kualiti dan kuantiti latihan/kursus yang dijalankan.
Memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada individu dan masyarakat
 1. Mengenalpasti indikator kualiti berdasarkan perkhidmatan kesihatan.
 2. Memberikan nasihat/input teknikal serta membantu melaksanakan mekanisme untuk menambahbaik kualiti yang berkaitan.
 3. Melaksanakan mekanisme penambahbaikan.
 4. Memantau dan menilai aktiviti inisiatif kualiti.
Penyelidikan, perkembangan dan pelaksanaan penyelesaian kesihatan awam yang inovatif
 1. Melakukan penyelidikan dan seterusnya menerbitkan laporan mengenai masalah kesihatan awam.
 2. Terlibat menggalakkan penglibatan kakitangan kesihatan awam dalam penyelidikan pada semua peringkat.
 3. Menyebarkan maklumat hasil kajian kepada agensi (kesihatan ataupun bukan kesihatan) melalui pelbagai saluran seperti penulisan dalam jurnal, persembahan dalam mesyuarat, seminar, persidangan dan sebagainya.
 4. Menggalakkan kerjasama dan pendekatan bersama antara agensi kesihatan dan organisasi lain untuk tujuan penyelidikan.
Objektif Penubuhan Unit Kualiti Fungsi Unit Kualiti Antara aktiviti dibawah Unit Kualiti
 1. Menilai dan memantau keadaan semasa berkaitan sumber manusia berdasarkan kuantiti, kategori, kelayakan, kebolehan dan taburan kakitangan.
 2. Mengenalpasti dan mengunjurkan keperluan tenaga kerja berdasarkan kuantiti dan kualiti.
 3. Memastikan kakitangan memperolehi pengetahuan dan latihan yang mencukupi.
 4. Merancang dan melaksana latihan dalam perkhidmatan (in-service training) bagi tenaga kesihatan awam serta menggalakkan pendidikan profesional berterusan (continuing professional education).
 5. Memantau dan menilai kualiti dan kuantiti latihan/kursus yang dijalankan.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara