Pilihan Tema : 

Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)

 • VISI DAN MISI

         
     VISI  
    
  • Untuk menjadi organisasi penyelidikan klinikal terunggul di Asia.
     MISI  
  • Untuk meningkatkan kesihatan pesakit melalui penyelidikan klinikal yang beretika dan berkualiti.
 • OBJEKTIF 

  Untuk mempertingkatkan aktiviti penyelidikan klinikal di hospital dengan mewujudkan suasana serta menyediakan kemudahan bagi menyokong aktiviti penyelidikan di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia.

 • SKOP PERKHIDMATAN

  • Menyokong dan memudahcara aktiviti-aktiviti penyelidikan di hospital dengan menyediakan:
   • Pangkalan data bagi para Pakar Perubatan yang berminat dengan penyelidikan, – menurut bidang yang di minati, rekod-rekod mengenai Penyelidikan Tajaan Industri (ISR), Penyelidikan Inisiatif Penyelidik (IIR) dan hasil-hasil penerbitan;
   • Sokongan teknikal seperti analisis statistik;
   • Sokongan pentadbiran seperti menyediakan pembantu penyelidik dan penyelaras penyelidikan;
   • Sokongan fasiliti seperti IT, pengisian statistic dan sepertinya; dan terminal bekerja berkomputer
  • Untuk membantu pendaftaran protokol penyelidikan di NMRR (National Medical Research Register) dan memohon geran untuk penyelidikan.
  • Untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan-penyelidikan klinikal dan segala penyelidikan yang dimulakan atau yang dikoordinasi oleh Institut Penyelidikan Klinikal.
  • Mempromosi penyelidikan dengan membina kapasiti-kapasiti tersebut:
   • Mengadakan kursus-kursus seperti Good Clinical Practice (GCP), Good Research Practice (GRP), Research Methodology and Biostatistics;
   • Mengadakan Continuous Professional Development (CPD) secara berterusan;
   • Menjalankan klinik penyelidikan- mengadakan konsultansi mengenai metodologi penyelidikan, reka bentuk penyelidikan, protokol dan analisa statistik;
   • Mengadakan program mentor kepada para pakar perubatan dan pengamal perubatan yang berminat dengan penyelidikan.
 • PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  • Penyelidikan
   • Menjalankan penyelidikan termasuk Investigator Initiated Research (IIR) atau Industry Sponsored Research (ISR)
   • Menyokong Industry Sponsored Research (ISR) bersama Clinical Research Malaysia
   • Menyokong penyelidikan yang dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM
   • Memantau penyelidikan yang dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM
   • Menyemak protokol penyelidikan bagi permohonan kelulusan etika untuk menjalankan penyelidikan
   • Membantu dalam penyebaran atau penerbitan hasil penyelidikan
  • Konsultasi
   • Memberi khidmat konsultasi penyelidikan dalam penulisan protokol dan penerbitan saintifik
   • Membimbing dalam proses permohonan geran penyelidikan
   • Membimbing dalam proses penyediaan perjanjian projek penyelidikan
  • Latihan
   • Menganjur latihan berkaitan penyelidikan untuk staf KKM
   • Menganjurkan latihan dalaman untuk staf CRC
  • Pentadbiran
   • Menyediakanlaporan-laporan berkaitan penyelidikan
   • Menguruskan peruntukan kewangan, sumber manusia dan fasiliti CRC
   • Menjadi secretariat kepada Jawatankuasa Penyelidikan Negeri

Toggle Setting Menu